Pratik Bilgiler

Damga Vergisi Oranları

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

A.Belli parayi ihtiva eden kağıtlar:

 1. Mukavelenameler, taahütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)

 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89)

 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)

 4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48)

 5. Fesihnameler (Belli parayi ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89)

 6. Karayollan Trafik Kanunu uyannca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçlarin satis ve devrine ilişkin sozleşmeler (Binde 1,89)

 7. (Ek:6728/28. md.-Yuriirluk: 9/8/2016) Hazinenin ozel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altinda bulunan taşinmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakki veya kullanma izni sozleşmeleri (yatirim taahhüdü bulunanlar dahil ön izin, irtifak hakki veya kullanma izni süresine gore bulunacak bedel uzerinden) (Binde 9,48)

 8. (Ek:6728/28. md.-Yiiriirliik: 9/8/2016) Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri (Binde 0)1

 9. (Ek:6728/25. md.-Yiiriirluk: 9/8/2016) Resmi dairelerin mal ve hizmet alimlanna ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler (Binde 9,48)

 10. (Ek:6728/28. md.-Yuriirliik: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayili Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun kapsaminda duzenlenen:

a) Taksitle satış sözleşmeleri (Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Binde 0)1

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri (Binde 9,48)

ç) Paket tur sözleşmeleri (Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri (Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri (Binde 9,48)

11. (Ek:6728/28. md.-Yürürlülük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberligi Meslek Kanunu kapsaminda düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)

12. (Ek:6725/28. md.-Yürürlülük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasasi Kanunu kapsamında düzenlenen: 

Toptan elektrik satış sözleşmeleri (Binde 9,48)

Perakende elektrik satış sözleşmeleri (Binde 9,48)

13. (Ek:6728/28. md.-Yürürlülük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayili Doğal Gaz Piyasasi Kanunu kapsamında düzenlenen:

Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)

Tüketicilere dogal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)

14. (Ek:6824/5. md.-Yürürlülük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri (Binde 0)1

15. (Ek:6824/5. md.-Yürürlülük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsaminda yapi müteahhitleri ile alt yükleniciler arasinda duzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri (Binde 0)1

16. (Ek:6824/5. md.-Yürürlülük: 8/3/2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlik hizmet sözleşmeleri (Binde 0)1

17. (Ek:6824/5. md.-Yürürlülük: 8/3/2017) Yapi denetimi hizmet sozleşmeleri (Binde 0)1


B. Belli parayi ihtiva etmeyen kağıtlar:

 1. Tahkimnameler (97,20 TL)

 2. Sulhnameler (97,20 TL)

 3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarınnda düzenledikleri kontenjan sozleşmeleri (Belli parayi ihtiva edenler dahil)  (546,40 TL)

II. Kararlar ve rnazbatalar

l. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Daniştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararlan:

Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48)

Belli parayi ihtiva etmeyenler (97,20 TL)

2. (Ek:6728/28. md.-Yürürlülük: 9/8/2016) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiligini haiz kurumlann her türlu ihale kararları (Binde 5,69)

III Ticari İşletmelerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler

a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise) (33,40 TL)

ab) Rehin senedi (Varant) (19,70 TL)

ac) İyda senedi (3,10 TL)

ad) Taşıma senedi (0,80 TL)

b) Konşimentolar (19,70 TL)

c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48)

Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilanpolar ve i5letme hesabi ozetleri:

2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (33,40 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

ba) Bilançolar (74,90 TL)

bb) Gelir tabloları (35,80 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri (35,80 TL)

c) Barnameler (3,10 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshalari (14,60 TL)

e) Ordinolar (0,80 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (14,60 TL)

IV. Makbuzlar ve diger kagitlar

1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafindan yapilan mal ve hizmet alimlarina ilişkin ödemeler (avans olarak yapilanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafindan resmi dairelere verilen ve belli parayi ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu odemelerin resmi daireler nam ve hesabina, kişiler adina açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kagitlar (Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak odenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paralarin nakden odenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildigi veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,59)

c) Odunç alinan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59)

d) lcra dairelerince resmi daireler namina şahislara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 7,59

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshasi vergiye tabidir):

a) Yabanci memleketlerden gelen posta gonderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gonderi maddesi için (0,80 TL)

b) Vergi beyannameleri: (Ek:6728/28. md.-Yürürlülük: 9/8/2016) ((f) bendi dahil olmak uzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (97,20 TL)

bb) Kurumlar vergisi heyannameleri  (129,80 TL)

bc) Katma deger vergisi beyannameleri (64,10 TL)

bd) Muhtasar beyannameler (64,10 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (64,10 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (129,80 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannarneler (47,60 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (47,60 TL)

f) (Değişik:6728/28. md.-Yürürlülük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglık Sigortasi Kanunu uyarinca verilmesi gereken aylik prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler (76,00 TL)

3.Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasindan fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanlarin resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri (0,80 TL)

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya AVM Kent Etabı
No:25 B1 Blok K:5 D:64 Üsküdar / İstanbul