Makaleler

Vergi İnceleme Sürecinde Rapor Değerlendirme Komisyonları

Vergi İnceleme Sürecinde Rapor Değerlendirme Komisyonları

Vergi İnceleme Sürecinde Rapor Değerlendirme Komisyonları
 “Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazetede  yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve inceleme sürecinin önemli yapı aktörlerinden birinin, Rapor Değerlendirme Komisyonlarının nasıl oluşturulacağını ve görevlerinin neler olacağını düzenlemiştir. 
İnceleme sürecinde Rapor Değerlendirme Komisyonu ve bazen de Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile muhatap oluyor  ya da bu iki komisyonun varlığını biliyoruz ancak Yönetmelik bize,  daha fazla komisyonun oluşturulabileceğini  söylüyor. Yönetmeliğin  Komisyonların oluşturulmasına ilişkin  söyledikleri şunlar:
Vergi Müfettişlerince düzenlenecek raporlar için Rapor Değerlendirme Komisyonları oluşturulması,
Vergi Müfettişlerince düzenlenen raporların değerlendirilmesinde uygulama birliğinin sağlanması için Rapor Değerlendirme Komisyonları oluşturulması,
Vergi İncelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlarca düzenlenecek raporlar için Rapor Değerlendirme Komisyonları oluşturulması,
Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan yerlerde,
Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde,
Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu,
Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonu. Beş adet Rapor Değerlendirme Komisyonu oluşturulabiliyor.

Birincisi; Vergi Müfettişlerinin dahil oldukları Grup başkanlıklarında, meslekte on yılını tamamlamış Vergi Müfettişleri arasından en az üç asil üç yedek üyeden oluşturuluyor, ihtiyaç ölçüsünde Grup başkanlığı bünyesinde birden fazla kurulabiliyor, Vergi Müfettişlerince düzenlenecek raporların değerlendirmesini yapıyor.

İkincisi; Vergi İncelemelerinde etkinlik, verimlilik, koordinasyon ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aynı konu, sektör veya mükellef grubuna yönelik olarak yapılan incelemeler sonucu Vergi müfettişlerince düzenlenen raporları değerlendirmek üzere, Vergi Denetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen meslekte on yılını tamamlamış Vergi Müfettişleri arasından en az üç asil üç yedek üyeden oluşturuluyor.

Üçüncüsü; Vergi incelemesi yapmaya yetkili diğer memurlarca düzenlenen raporları değerlendirmek üzere Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan yerlerde, Vergi Dairesi Başkanınca, Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde, Defterdarca belirleniyor ve en az iki asil ve yeterli sayıda yedek üyeden oluşturuluyor.

Dördüncüsü;  Vergi Müfettişlerince düzenlenen raporlara ilişkin olarak Vergi Müfettişleri ile Rapor Değerlendirme Komisyonları arasında uyuşmazlığa konu olmuş raporların üst değerlendirme mercii olarak çalışıyor ayrıca Vergi Müfettişince tarhiyatı önerilen verginin belli bir tutarı aşması halinde bu mükellefle ilgili tüm raporlar bu Komisyonca değerlendiriliyor ve VUK nun 359. Maddesi ile ilgili olarak mütalaalar bu komisyonca veriliyor. 

Beşincisi; Vergi İncelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar ile rapor Değerlendirme Komisyonları arasında uyuşmazlığa konu  raporların üst değerlendirme mercii olarak çalışıyor bu raporlarla ilgili VUK nun 359. Maddesi ile ilgili olarak mütalaalar bu komisyonca veriliyor.

Rapor Değerlendirme Komisyonları, üye tamsayısı ile toplanıyor, oy çokluğu ile karar alıyor, kararlarını bir Tutanağa bağlıyor, Komisyona iletildiği tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde raporları değerlendiriyorlar.
Rapor Değerlendirme Komisyonlarını yapı aktör yapan çok önemli görevleri var;  Komisyonlar, düzenlenen raporların okunması ve değerlendirilmesi, rapordaki yanlış veya eksikliklerin düzelttirilmesi yanında, düzenlenen Vergi Suçu Raporları hakkında mütalaa veriyorlar bu mütalaada suçun unsurlarını, fiil ile fail arasındaki ilişkiyi değerlendiriyorlar. Gerekli görürlerse ya da talep üzerine, mükellef veya inceleme elemanını dinleyebiliyorlar, yaptıkları değerlendirme sırasında verilmiş bir özelgenin VUK nun 369. Maddesi kapsamında olduğu kanaatine varırlarsa söz konusu özelgeyi değerlendirilmek üzere oluşturulan komisyona gönderiyorlar.
Vergi Müfettişi ya da Vergi İncelemesi yapmaya yetkili kılınanlarca düzenlenen raporun, komisyonca okunması ve mevzuata uygun bulunması halinde olumlu değerlendirme söz konusu oluyor ve süreç sorunsuz işliyor. Buna karşılık, Vergi Müfettişi ya da Vergi İncelemesi yapmaya yetkili kılınanlar, Komisyonun değerlendirmesine katılmıyorlarsa,  katılmama nedeni gerekçeli olarak rapor değerlendirme komisyonuna yazılı biçimde iletiliyor, Komisyonca  kabul görürse süreç işliyor ,Komisyon, Vergi Müfettişinin ya da Vergi İncelemesi yapmaya yetkili kılınanların gerekçelerini kabul etmezse uyuşmazlığa konu raporlar, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu veya Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonuna iletiliyor, bu komisyonların kararlarına itiraz edilemiyor düzeltme için uygun bir süre veriliyor ve Komisyon kararına göre düzeltme yapılıyor işte yapı aktörün süreç içerisindeki rolü bu denli önemli. Sonuç olarak düzenlenen raporların Rapor Değerlendirme Komisyonundan , olumsuz değerlendirme durumlarında Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu veya Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonundan geçmesi gerekiyor.


Mutlu Cumhur CELEP 
Yeminli Mali Müşavir

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya AVM Kent Etabı
No:25 B1 Blok K:5 D:64 Üsküdar / İstanbul