Makaleler

Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde Kdv İstisnası ve Kdv İade Süreci

Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde Kdv İstisnası ve Kdv İade Süreci

Kitap ve Süreli Yayınların Teslimine İlişkin KDV İstisnası ve İade Sürecinde Bambaşka Bir Noktadayız
Kitap ve Süreli yayınların tesliminde KDV istisnasına ilişkin ilk düzenleme Resmi Gazete’de 18 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan 7161 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle KDV Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasına eklenen (n) bendi ile yapıldı. Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan KDV hariç 100 TL’nin üzerindeki kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den istisna edilmişti. İstisna hükmünün bu şekliyle uygulanması piyasada haksız rekabete neden olabileceğinden ve KDV istisnası nihai tüketicilere tam olarak yansımayabileceğinden sektöre katkısı amaçlandığı ölçüde olmayacaktı.
Çok geçmeden bu kez Resmi Gazete’de 22 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan 7166 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle KDV Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasının (n) bendi “21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.)” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan yeni düzenleme ile kitap ve süreli yayın teslimlerinin kim tarafından gerçekleştirildiğine ve teslim tutarına ilişkin herhangi bir sınırlama olmaksızın basılı kitap ve süreli yayınların her aşamadaki teslimi KDV’den istisna hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen yasal düzenleme sonucu, hiçbir şarta bağlı olmaksızın kitap ve süreli yayınların tesliminde KDV oranı sıfırlanmış ve uygulamaya dönük yayıncılık sektöründe yaşanan tereddütler ortadan kalkmıştır.  

Resmi Gazete’de 23 Mart 2019 tarihinde yayınlanan 25 seri no'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile de konuya ilişkin uygulamaya açıklık getirilmiştir.Söz konusu Tebliğ ile kapsam şu şekilde belirtilmiştir:
“İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların (ikinci el olanlar dahil) yurt içindeki her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanır.
1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılan basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde istisna uygulanmaz.
Kanun maddesinde yer alan süreli yayın ifadesinden, belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile basılı haber ajansları yayınlarının anlaşılması gerekmektedir.
Ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikaye ve romanlar (foto roman, çizgi roman dahil), yemek kitapları, kitap şeklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankası kitapları, mevzuat seti kitapları da istisna kapsamındadır.
Boyama defterleri, kitap şeklinde olmayan yaprak testler, mevzuat setlerinin güncellenmesi amacıyla gönderilen föyler, ciltli takvim, kartela, ezber kartları, kataloglar, broşürler gibi yayınlar kitap kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bunların teslimi istisna kapsamında değerlendirilmez.
Elektronik kitap (e-kitap) ile süreli yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap ve süreli yayın okuyucu, tablet ve benzerlerinin tesliminde istisna uygulanmaz.
İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların teslimine ilişkin olup, bunların basımına ilişkin alınan mal ve hizmetler KDV’ye tabidir.
Program şeklindeki mevzuat bilgi bankası, soru bankası, online test ve benzerleri ile CD veya flash bellek gibi veri taşıyıcılarla satılan görüntülü eğitim setleri basılı kitap kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bunların satışı istisna kapsamında değerlendirilmez.”

Yapılan bu değişikliklerle kitap ve süreli yayınların tesliminde  KDV İstisnası ve İade Süreci tamamen değişmiş bulunmaktadır.

7166 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeden önce Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesinin verdiği yetki ile yayınlanan 92/3896 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli (I)  ve (II) sayılı listelere göre süreli yayınların tesliminde KDV oranı %1, basılı kitap teslimlerinde ise %8 olarak uygulanmaktaydı. Mükellefler kitap ve süreli yayınların tesliminde 3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesine göre, indirim yoluyla gideremedikleri ve Cumhurbaşkanı’nca tespit edilecek sınırı aşan KDV tutarlarının iadesini en geç izleyen yıl talep etmek zorundaydı.  Mükellefler kitap ve süreli yayınların teslimine ilişkin yüklendikleri ve indirim yoluyla gideremedikleri KDV tutarlarını vergi inceleme raporuna veya YMM raporuna göre yılı içerisinde ve sonraki dönemlerde vergi borçlarına mahsuben veya işlemlerin gerçekleştiği yıl kapandıktan sonra nakden iade talep edebilmekteydiler. 
7166 sayılı Kanunla 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (n) bendi ile basılı kitap ve süreli yayınların her aşamadaki teslimi KDV’den istisna hale getirilmiştir. 3065 sayılı Kanunun (13/n) maddesinde yer alan düzenleme tam istisna mahiyetindedir. KDV Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 13. maddede sayılan istisnalar “tam istisna” niteliğinde olduğundan, bu istisnaya ilişkin gerçekleştirilen teslimler dolayısıyla yüklenilen KDV’ler indirim konusu yapılabilmektedir. Ayrıca indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarları Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nde açıklanan şartlar dahilinde iade konusu yapılmaktadır. 
 İstisna kapsamında teslim yapanlar düzenledikleri fatura ve benzeri belgelerde KDV göstermeyecek ve “3065 sayılı KDV Kanununun (13/n) maddesi hükmü gereğince KDV hesaplanmamıştır.” ibaresine yer vereceklerdir. Söz konusu istisnanın uygulanmasında 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmayacak, teslim tutarına bakılmaksızın basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde KDV tahsil edilmeyecektir.
Bu istisnadan kaynaklanan mahsuben ve nakden KDV iade taleplerinde Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nin II/B/17.4 bölümünde belirtilen belgeler hazırlanarak başvuruda bulunulmalıdır.
Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri Uygulama Genel Tebliği’nin II/B/17.4 bölümünde belirtilen belgelerin ibraz edilmiş olması şartıyla miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir.
Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ise vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecek. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecek. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilecek ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülecektir.
Katma Değer Vergisi Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (n) bendi ve KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan açıklamalar çerçevesinde; mükellefler, yüklendikleri KDV tutarlarını indirimli oran teslimlere göre daha kolay ve hızlı bir şekilde alabilecekler, nakden KDV iade talebinde bulunabilmek için işlemlerin gerçekleştiği yılın sona ermesi beklenmeden iade talep edebileceklerdir.

Mutlu Cumhur CELEP
Yeminli Mali Müşavir

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya AVM Kent Etabı
No:25 B1 Blok K:5 D:64 Üsküdar / İstanbul